Δημοσιεύσεις

Δυνατότητες του IntelliCms

Δυνατότητες του IntelliCms

Κάθε σύγχρονο web site, χρειάζεται ένα τρόπο διαχείρισης των δεδομένων του. Αν και υπάρχουν αρκετά δωρεάν συστήματα διαχείρισης, το IntelliCms διαφέρει ως προς τον προσανατολισμό του και την φιλοσοφία του.

Γραμμένο σε μια από τις πλέον σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στην διαχείριση web sites. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια και στο περιβάλλον χρήστη (User Interface) που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης και την διαισθητική λειτουργία.

περισσότερα